TV - Video - HiFi
HH ELEKTROLUX
911 01 Trenčín

tel.: 0944 314 090
hladkyjan@hhelektro.sk

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre kúpne zmluvy uzavierané na diaľku internetového obchodu hhelektro.sk.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) a ochrana osobných údajov internetového obchodu hhelektro.sk 

Článok 1

Všeobecné ustanovenie

Nákup v internetovom obchode www.hhelektro.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.

Predávajúci: Sídlo:HH elektrolux Mateja Bela 38,91101 Trenčín. Zapísaná v živnostenskom registri Trenčín, Žo 6102/1992-132 IČO: 11979399 DIČ: 1020314867, IČ DPH: SK1020314867

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI,Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,
Hurbanova 59, 91101 Trenčín 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č. 032/6400 109 

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Tovar : produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu www.hhelektro.sk
Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú konečné a uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Článok 2

Postup pri objednávaní tovaru

a/  Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu www.hhelektro.sk
b/ Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na stránkach internetového obchodu (prípadne si môže tovar objednať emailom na adrese hladkyjan@ hhelektro.sk).
c/1 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o prijatí objednávky do systému predávajúceho.      Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (objednávka xyz zaevidovaná), ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky; toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Predávajúci môže kupujúceho kedykoľvek kontaktovať dodatočne aj telefonicky, či e-mailom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií. Predávajúci akceptáciu objednávky zašle na mailovú adresu kupujúceho (potvrdením objednávky).
c/2 Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje alebo vyplnil registračný formulár chybne. Predávajúci tiež nezodpovedá za škodu, ktorá bola spôsobená Kupujúcemu dôsledkom toho, že Kupujúci zabudol svoje prístupové heslo alebo sa prístupové heslo Kupujúceho dostalo do rúk nepovolaných osôb bez pričinenia Predávajúceho.

d/ Potvrdením objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok a cien prepravy.
e/ Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.
f/   Každá objednávka musí obsahovať:
       -Meno kupujúceho
       -Poštovú adresu pre doručenie tovaru
       -Telefonické číslo a email
       -Objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
       -Počet kusov z každej položky tovaru
       -Dátum vystavenia objednávky
       -Spôsob úhrady za tovar
       -Spôsob prepravy a prevzatia tovaru
 g/ Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:
       -IČO a SK DIČ spoločnosti
       -Kontaktnú osobu a telefón
       -Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)
 h/  Kupujúci môže stornovať objednávku bez udania dôvodu do doby, kým predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na prepravu (do doby expedície), písomne formou mailovej správy. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a identifikáciu objednaného tovaru. V takomto prípade neúčtujeme žiadne poplatky súvisiace so stornom objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do 14 dní od doručenia odstúpenia od objednávky a oznámenia čísla účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť kúpnu cenu tovaru, resp. od oznámenia spôsobu vrátenia kúpnej ceny kupujúcim.

Článok 3

Platobné podmienky a ceny

Všetky ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH

a/ Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
   -bankovým prevodom,

  -priamym vkladom na bankový účet uvedený v objednávke.

 -kuriernou dobierkou. Ak bola zvolená forma úhrady dobierkou,cenu uvedenú v objednávke bude potrebné zaplatiť doručovateľovi pri preberaní tovaru.V prípade umožnenia nákupu na splátky sa akontácia uhrádza dobierkou,resp.platbou na účet.
b/ Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie objednávky.
c/ Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
d/ V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
e/ Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.hhelektro.sk
f/  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
g/ Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase prijatia objednávky tovaru od kupujúceho.

 

Článok 4

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

a/ Tovar skladom bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený spôsobom zvoleným v objednávke. Pri platbe pred prevzatím tovaru (predom, proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
b/ Spôsoby dopravy:
     -osobný odber, na našej adrese (uvedená v sekcii Kontakty na www.hhelektro.sk)
     -doprava kuriér, doručenie na zadanú dodaciu adresu do 48 hodín od vyexpedovania tovaru zo skladu, doručovanie v pracovných dňoch (8:00 – 16:00 hod), tovar bude doručený pred bránu /vchod/ obytného domu
c/ Ak by sa dodacia lehota predĺžila, bude o tom kupujúci včas informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak si kupujúci objedná viac druhov alebo väčšie množstvo tovarov, budú mu doručené v jednej zásielke pričom ich dodacia lehota bude zodpovedať produktu s predĺženou dodacou lehotou.
d/ Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
e/ / Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť, v prípade vypredania zásob, že tovar sa už nevyrába, nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa výrobku, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že takáto situácia nastane, predávajúci bude neodkladne kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom, za účelom oznámenia tejto skutočnosti resp. dohody o ďalšom postupe.Predávajúci je povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmuvu uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,pred tým,ako spotrebiteľ odošle objednávku,jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi všetky tkz. predzmuvné informácie v zmysle § 3 odst.1 zákona č.102/2014 Z.z.,ktoré spotrebiteľ potrebuje pre rozhodnutie o uskotočnení obchodnej transakcie.
f/ Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady vo výške:
3,5 €, pokiaľ hodnota nákupu nepresahuje 99,99 €
0,00 €, pokiaľ hodnota nákupu presiahne 100,00 €

g/ Doručenie tovaru mimo SR je spoplatňované individuálne podľa miesta doručenia, cenu prepravy Vám oznámime po objednávke /do poznámky v košíku potrebné uviesť adresu dodania a krajinu/.

Článok 5

Stornovanie objednávky

a/ Storno objednávky
Ustanoveniami tohto článku 5 nie je dotknuté právo zákazníka, ktorý  vystupuje a na www.hhelektro nakupuje ako spotrebiteľ,  na odstúpenie od  zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle príslušných právnych predpisov,  ako je toto uvedené v článku 6 nižšie. Takýto zákazník vystupujúci ako spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku (stornovať  
svoju objednávku) aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od  zmluvy podľa článku 6.

b/ Storno objednávky zo strany HHelektrolux
Fy HHelektrolux si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť,  ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote  či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva , alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany  dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, fy HHelektrolux bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom  postupe.
V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej  faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode fy HHelektro a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť HHelektro sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi  do 14 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

Článok 6

Vrátenie tovaru,poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy

a/ Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
b/ Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a potom vrátiť predávajúcemu. Ustanovenie tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby-podnikateľov ako aj fyzické osoby-nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 250/2007 Z.z.
c/ Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
d/ Tovar zákazník vracia nepoškodený, nepoužívaný, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom.
e/ Vrátenie musí taktiež obsahovať v písomnej forme identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, špecifikáciu vracaného tovaru a kópiu nákupného dokladu.
f/ Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme.
g/ V súlade so Zákonom 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
     -poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  -predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
  -predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré kupujúci rozbalil, resp. počítačového programu alebo iného diela ak prebehla jeho inštalácia.
j/  Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí kupujúci.
k/ Najneskôr do 14 dní bude kúpna cena za vrátený tovar alebo jej časť vrátená kupujúcemu, na jeho bankový účet alebo adresu, ktorú je povinný kupujúci oznámiť predávajúcemu pri odstúpení od zmluvy alebo bezprostredne po odstúpení tak, aby sa predávajúci nedostal do omeškania.
l/ Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
m/ Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka predávajúci ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu.
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
n/ Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
o/ Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
p/ Formulár na odstúpenie od zmluvy je priložený na konci obchodných podmienok

Článok 7

Reklamácie,postupy uplatňovania  a vybavovania reklamácií,sťažností a podnetov zákazníkov

a/  Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.
b/  Odstránenie poruchy si môže zákazník uplatniť priamo v autorizovanom servisnom stredisku príslušného výrobcu tovaru, ktoré je uvedené v záručnom liste, v dokumentácii tovaru, prípadne u predávajúceho. Kontakty nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.hhelektro.sk
c/  Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo napr. vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
d/  Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale, zabalený tak, aby bol spôsobilý na prepravu krehkého tovaru. Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.
e/  Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri doručení zásielky za prítomnosti dopravcu a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.
f/  Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení – najneskôr však do 3 dní od prevzatia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto druhu je možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia od dopravcu.
g/  Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď bol kupujúci po skončení opravy vec prevziať, sa nepočíta do záručnej doby.

h/  Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia tovaru (§ 627 Občianskeho zákonníka)
i/  Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
             - prirodzeným opotrebením veci
             -nedodržaním zásad používania (nesprávnou obsluhou a údržbou v rozpore s návodom na obsluhu)
             -mechanickým poškodením produktu, vrátane náhodného, najmä poškodením plastových či kovových častí
             -neodborným elektrickým zásahom, prepätím v sieti, prípadne pôsobením elektrostatického výboja
             -prevádzkovaním produktu mimo špecifikácií daných výrobcom
             -prírodnými živlami
             -prevádzkovaním v nevhodnom prostredí a poškodené nevhodnou obsluhou
j/  Záruka sa taktiež nevzťahuje na:
              -tovar s neúplným, poškodeným alebo odstráneným výrobným číslom alebo iným identifikačným znakom
              -produkty s poškodenými záručnými plombami, nálepkami poprípade inými ochrannými znakmi
              -na diely spotrebného charakteru spotrebované pred koncom záruky
              -tovar u ktorého vypršala dňom prevzatia do opravy záručná doba
             -poruchy spôsobené použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj                -opravou či modifikáciou osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom.
              -vady spôsobené náhodným alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu alebo cudzích predmetov do útrob výrobku
              -poškodenia, vzniknuté z profesionálneho či komerčného využívania výrobkov určených pre domácu potrebu
              -výrobok, ktorý nesie známky pokusu o násilné otvorenie
              -na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť
k/  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu odstrániť bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa prevzatia reklamácie.
l/  Ak sa po prijatí reklamácie zistí, že vec má vadu, ktorá je neodstrániteľná a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale kupujúci nemôže pre opätovný výskyt tej istej vady ani po tretej oprave vec riadne užívať. Tiež v prípade, ak má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.
m/  Ak ide  neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má právo na primeranú zľavu z ceny.
n/  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť a ak si vybavenie reklamácie nevyžaduje osobitné odborné znalosti alebo vyžiadanie odborného posúdenia, má kupujúci právo, aby o spôsobe jej vybavenia rozhodla osoba oprávnená na jej vybavenie prípadne záručný servis bez zbytočného odkladu, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok, pokiaľ predĺženie tejto lehoty nezavinil kupujúci tým, že ani na výzvu nepredložil predávajúcemu včas alebo riadnym spôsobom chýbajúce potrebné podklady alebo mu neposkytol ním odôvodnene vyžadovanú svoju inú súčinnosť na jej vybavenie.
o/ O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom, resp. SMS správou bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude spolu s tovarom odoslaná kópia reklamačného protokolu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že osoba uplatňujúca si nárok na reklamáciu dané rozhodnutie neprevzala.
p/  Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Občianskym zákonníkom.
q/  Reklamácie sú vybavované v súlade so zákonom č. 250/2007 Z.z.., zák. č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v platnom znení.
r/  Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
s/  Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
t/  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

u/ Alternatívne riešenie sporov
-Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že             predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na               žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo                 podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o                       alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

-Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim  HHelektrolux,Mateja Belu 38,91108     Trenčín. IČO: 11979399 DIČ: 1020314867, IČ DPH: SK1020314867 je Slovenská obchodná inšpekcia 21/A, 82799 Bratislava,, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov                     alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na                 stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia                       spotrebiteľských sporov sa obráti. 

 - Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line,            ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Článok 8

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné  nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR") a implementáciou  opatrení na zabezpečenie súladu fy HH elektrolux s  GDPR ako aj so  súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu  osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu  osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť  ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci v samostatnej časti Informácie Ochrana údajov.

 

V Trenčíne 17.5.2018

 

Prílohy:
1. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Príloha 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť 
od zmluvy)
Komu:
  H+H Elektrolux, Ing.Hladký,Mateja Belu 38,91101 Trenčín
IČO: 11979399
E-mail: hladkyjan@hhelektro.sk
www: www.hhelektro.sk
Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od 
kúpnej zmluvy na tento
tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Dátum objednania/dátum prijatia (*): ______________________________
Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*): ______________________________
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ______________________________
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva 
v listinnej podobe) :
______________________________
Dátum ______________________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.


----------------------------------------------------------------
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
 

späť